Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Regulamin

Regulamin dla Podmiotu Gospodarczego
Pobierz wersję do druku

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Sprzedawca - NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

Klient –  należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze

zm.) a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu – ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna ( e-mail), SMS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Właścicielem sklepu internetowego www.novumedukacja.pl oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu interentowego Novum, dostępnego pod adresem internetowym www.novumedukacja.pl.

4.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5.Warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę Klienta.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszą; Google Chrome (wszystkie wersje) oraz włączoną obsługę Java Script.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

ZAMÓWIENIA :

1.Informujemy uprzejmie, że możliwe jest złożenie przez Klienta zamówienia na kilka sposobów: - drogą mailową: biuro@novumedukacja.pl

- pocztą, na adres: NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

- ul. Gnieźnieńska 2

- 12-100 Szczytno

- faxem: (89) 623 29 87

- przez sklep internetowy: www.novumedukacja.pl 

- telefonicznie: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86

3.Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

4.Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy Klienta, nazwy firmy, numeru NIP, KRS, adresu i numeru telefonu lub adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres konsumenta.

CENY:

1.Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny mebli nie zawierają kosztów ich montażu - meble są wysyłane w elementach. Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania nowego katalogu, jednakże Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut, czy znacznej zmiany cen producenta.

KOSZTY PRZESYŁKI:

1.Oferujemy Klientowi bezpłatny transport dla wszystkich dostaw o wartości wyższej niż 450,00 PLN brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości, doliczamy transport, którego koszt wynosi: - 15,00 PLN brutto w przypadku zamówień przez portal internetowy; 25,00 PLN brutto w przypadku pozostałych zamówień.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.W przypadku zamówień od klientów indywidualnych, stowarzyszeń oraz firm, standardową formą płatności jest 100% przedpłata  na konto przed realizacją zamówienia (UWAGA: wybierając tę opcję, prosimy o dokonanie przelewu na podstawie faktury, którą otrzymają Państwo na skrzynkę mailową lub pocztą) lub płatność przy odbiorze. Placówkom publicznym (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze, PSOUU) i stałym klientom oferujemy 14-dniowy termin płatności, ewentualnie płatność przy odbiorze. W przypadku nieuregulowania płatności w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki.

2.Termin i forma płatności określone są na fakturze.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Dostawa powinna nastąpić w terminie od 14 do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, jednakże w przypadku dużej ilości zamówień, termin ten może ulec wydłużeniu. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia odbywają się na koszt firmy NOVUM.

2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e – mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowym, w szczególności faktur z załącznikami, faktur korygujących i formularzy. Zgoda ta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( rozporządzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

ODBIÓR PACZKI:

1.W chwili otrzymania przesyłki Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić ilości dostarczonego towaru (weryfikacji dostarczonych ilości można dokonać porównując zawartość paczki z załączoną fakturą oraz listem przewozowym), a także stan opakowań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, braków lub uszkodzeń, prosimy o wpisanie odpowiednich uwag w liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza - adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Paczki są dostarczane transportem własnym lub kurierem.

GWARANCJA:

1.Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

2.Towary sprzedawane przez Sprzedającego są najwyższej jakości, udzielamy na nie 2-letniej gwarancji od daty sprzedaży.

3. Odbiór towaru i brak wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Klient potwierdza brak wad fizycznych dostarczonych elementów, przy czym Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy odbiorze towaru i obowiązany jest zgłosić zauważone usterki w terminie 14 dni od dnia odbioru. Widoczne uszkodzenie lub częściową utratę towaru podczas transportu należy niezwłocznie odnotować na dokumencie przewozowym.

4. Sprzedawca oświadcza, że towar nie zawiera wad fizycznych i spełnia swą funkcję pod warunkiem używania go w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania towaru.

5.Nie uznaje się za wadę odstępstw kolorystycznych w fakturze materiału, które są wynikiem procesu technologicznego.

6. W przypadku gdy Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Sprzedawcy.

7.W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Sprzedawca już nie posiada w swojej ofercie. Klient ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał  lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty.

8.W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu, nowy okres gwarancyjny  ( 2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia jej dostarczenia.

9.W przypadku używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

10.Utrata uprawnień gwarancyjnych następuję w przypadku nieprawidłowego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

- użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem,

- niewłaściwych warunków klimatycznych,

- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia towarów np. poprzez użycie nieodpowiednich środków do pielęgnacji, które zawierają substancję mogące naruszyć strukturę towaru. 

- szkód powstałych w wyniku demontażu i ponownego złożenia zestawu, w przypadku gdy towar stanowią meble.

11. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:

- sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji frontów drzwiowych, szuflad mebli, w przypadku gdy towar stanowią meble.

- wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru a nie zostały zgłoszone,

 - wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę towaru, 

- właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, wynikają jedynie ze specyfiki danych materiałów oraz ich naturalnych właściwości, zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji wyrobów, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła, 

- skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń lub innych powodów, w przypadku gdy towar stanowią meble,

- inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru.

12.W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie: Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

13.W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz.93).

 

REKLAMACJA:

1. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się drogą pisemną ze Sprzedawcą, którego obowiązkiem jest weryfikacja zaistniałej sytuacji w oparciu o instrukcję użytkowania i warunki gwarancji.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- numer faktury lub zamówienia;

- dane Klienta wraz z dokładnym adresem, numerem telefonu oraz e –mailem do osoby kontaktowej ,

- datę stwierdzenia wady, 

- opis wady oraz dokumentację fotograficzną stwierdzonej usterki.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca w ciągu 14 dni dokona jednej z poniższych czynności:

- uzna zgłoszoną reklamację, uzgodni termin i dostarczy wadliwą część lub wyrób, 

- w sprawach niejasnych zwróci się o dostarczenie dodatkowych informacji, a decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta po ich ekspertyzie,

- nie uzna reklamacji oraz przedstawi ewentualny kosztorys za odpłatne odesłanie uszkodzonych elementów.

4.Klient ma obowiązek współdziałać ze Sprzedawcą w zakresie postępowania reklamacyjnego, a w szczególności w gromadzeniu i udostępnianiu informacji, aby w jednoznaczny sposób ustalić przyczynę i zakres usterki.

5.Sprzedawca może żądać zwrotu wadliwego towaru w celu weryfikacji zgłaszanej reklamacji.

6.Niezbędne koszty związane z wykonaniem napraw reklamacyjnych ponosi Sprzedawca. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest nieuzasadniona wszystkie koszty ponosi Klient.

 

ZWROT TOWARU:

Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient zwracając Towar powinien zapakować go w odpowiedni sposób, który zapewni brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar musi być w pełni kompletny nie może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. 

Klient zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia. o odstąpieniu od umowy. Klient odstępując od umowy zwraca Towar Sprzedającemu.

Klient pokrywa koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem i odesłaniem Towaru do Sprzedającego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych Firmy i danych osobowych osób fizycznych jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962 

2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. 

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne. 

4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.  

5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@novumedukacja.pl  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Wszystkie wymienione na stronie internetowej produkty, ich nazwy, opisy oraz kody katalogowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej dysponentów w/w oznaczeń.

2.Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedającego.

3.Do czasu uregulowania całej należności za dostarczone produkty towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

6.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumentów ( Dz.U.2014r.,poz.827);

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks Cywilny ( tj. Dz.U.2014, poz.121 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 883 ze zm.).

 

Regulamin dla Konsumenta:

Pobierz wersję do druku

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Sprzedawca - NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu – ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna ( e-mail), SMS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Właścicielem sklepu internetowego www.novumedukacja.pl oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

2.Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Konsumenta ze sklepu internetowego Novum, dostępnego pod adresem internetowym www.novumedukacja.pl.

4.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5.Warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Konsument akceptuje treść regulaminu.

6.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę Konsumenta.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Konsument powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą;  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszą; Google Chrome (wszystkie wersje) oraz włączoną obsługę Java Script.

2. Konsument może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Konsumenta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Konsumenta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

ZAMÓWIENIA:

1.Informujemy uprzejmie, że możliwe jest złożenie przez Konsumenta zamówienia na kilka sposobów: - drogą mailową: biuro@novumedukacja.pl

- pocztą, na adres: Novum ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

- faxem: (89) 623 29 87

- przez sklep internetowy: www.novumedukacja.pl 

- telefonicznie: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86

2.Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w terminie 5 dni po jej zawarciu, najpóźniej jednak w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

3. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

4.Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy Konsumenta, danych osobowych, adresu i numeru telefonu lub adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres Konsumenta.

CENY:

1.Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny mebli nie zawierają kosztów ich montażu - meble są wysyłane w elementach. Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania nowego katalogu, jednakże Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut, czy znacznej zmiany cen producenta.

KOSZTY PRZESYŁKI:

1.Oferujemy Konsumentowi bezpłatny transport dla wszystkich dostaw o wartości wyższej niż 450,00 PLN brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości, doliczamy transport, którego koszt wynosi: - 15,00 PLN brutto w przypadku zamówień przez portal internetowy; 25,00 PLN brutto w przypadku pozostałych zamówień.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. 

2.Termin i forma płatności określone są na fakturze.

3.Sprzedający nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.W przypadku nieuregulowania płatności w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1.Sprzedawca jest zobowiązany wydać przedmiot zakupu Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że stanowi ona inaczej. W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru konsument może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na jego wydanie, a po bezskutecznym jego upływie – odstąpić od umowy. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia odbywają się na koszt Sprzedającego.

2. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e – mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowym, w szczególności faktur z załącznikami, faktur korygujących i formularzy. Zgoda ta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( rozporządzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

3. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany mu Towar lub wykonanie usługi, których nie zamówił.

ODBIÓR PACZKI:

1.W chwili otrzymania przesyłki Konsument zobowiązany jest dokładnie sprawdzić ilości dostarczonego towaru (weryfikacji dostarczonych ilości można dokonać porównując zawartość paczki z załączoną fakturą oraz listem przewozowym), a także stan opakowań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, braków lub uszkodzeń, prosimy o wpisanie odpowiednich uwag w liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza - adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Paczki są dostarczane transportem własnym lub kurierem.

GWARANCJA:

1.Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

2.Towary sprzedawane przez Sprzedającego są najwyższej jakości, udzielamy na nie 2-letniej gwarancji od daty sprzedaży.

3.Roszczenie z tytułu gwarancji Klient może realizować wyłącznie wobec gwaranta czyli podmiotu, który złożył oświadczenie gwarancyjne określonej treści, na zasadach zawartych w dokumencie gwarancyjnym. Gwarant zobowiązany jest wykonywać obowiązki w terminie określonym w gwarancji, a gdy go nie określono w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub z miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzielaniu gwarancji.

4. Odbiór towaru i brak wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Klient potwierdza brak wad fizycznych dostarczonych elementów przy czym Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy odbiorze towaru i obowiązany jest zgłosić zauważone usterki w terminie 14 dni od dnia odbioru. Widoczne uszkodzenie lub częściową utratę towaru podczas transportu należy niezwłocznie odnotować na dokumencie przewozowym.

5. Sprzedawca oświadcza, że towar nie zawiera wad fizycznych i spełnia swą funkcję pod warunkiem używania go w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania towaru.

6.Nie uznaje się za wadę odstępstw kolorystycznych w fakturze materiału, które są wynikiem procesu technologicznego.

7.Konsument ma obowiązek współdziałać ze Sprzedawcą w zakresie postępowania reklamacyjnego, a w szczególności w gromadzeniu i udostępnianiu informacji, aby w jednoznaczny sposób ustalić przyczynę i zakres usterki.

8. W przypadku gdy Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Sprzedawcy.

9.W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Sprzedawca już nie posiada w swojej ofercie. Konsument ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał  lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty.

10.W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu, nowy okres gwarancyjny  ( 2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia jej dostarczenia.

11. W przypadku używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem Konsument traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

12.Utrata uprawnień gwarancyjnych następuję w przypadku nieprawidłowego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

- użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem,

- niewłaściwych warunków klimatycznych,

- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia towarów np. poprzez użycie nieodpowiednich środków do pielęgnacji, które zawierają substancję mogące naruszyć strukturę towaru. 

- szkód powstałych w wyniku demontażu i ponownego złożenia zestawu, w przypadku gdy towar stanowią meble.

13. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:

- sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji frontów drzwiowych, szuflad mebli, w przypadku gdy towar stanowią meble.

- wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru a nie zostały zgłoszone,

 - wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę towaru, 

- właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, wynikają jedynie ze specyfiki danych materiałów oraz ich naturalnych właściwości, zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji wyrobów, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła, 

- skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń lub innych powodów, w przypadku gdy towar stanowią meble,

- inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru.

14.W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie: Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

15.W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz.93).

 

REKLAMACJA:

1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Konsument winien jest niezwłocznie skontaktować się drogą pisemną ze Sprzedawcą, którego obowiązkiem jest weryfikacja zaistniałej sytuacji.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- dane Konsumenta wraz z dokładnym adresem, numerem telefonu oraz e-mailem do osoby kontaktowej,

- datę stwierdzenia wady,

- opis wady oraz dokumentację fotograficzną stwierdzonej usterki.

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 

5.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym. 

6.Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

8.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

9.W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

10.Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

11.Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

12.Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

13.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

14.Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

16.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

17.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

18. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres: Novum ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (pobierz). 

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Novum ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 

W przypadku odstąpienia od umowy  Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

7.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

8.Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, jeżeli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.

9.Niezwrócenie przez Konsumenta towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy, niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Powyższy termin zwrotu nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobliguje się do samodzielnego odbioru produktu.

10.Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

11.Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

12.W przypadku odstąpienia od umowy  Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej.

13. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych Firmy i danych osobowych osób fizycznych jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962 

2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. 

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne. 

4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@novumedukacja.pl 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2.Wszystkie wymienione na stronie internetowej produkty, ich nazwy, opisy oraz kody katalogowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej dysponentów w/w oznaczeń.

3.Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedającego.

4.Do czasu uregulowania całej należności za dostarczone produkty towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014. Konsument zobowiązany jest dokonując zakupów w sklepie internetowym do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. 

8.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

9.Kosument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej( WHIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przez sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działający przy WIIH ( zarówno w stolicach województw, jak i oddziałach zamiejscowych).

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumentów ( Dz.U.2014r.,poz.827);

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks Cywilny ( tj. Dz.U.2014, poz.121 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 883 ze zm.).

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej,

w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii

cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy

o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa

weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej

z rzeczy.”.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres:

 

NOVUM

ul. Gnieźnieńska 2

12-100 Szczytno

fax: (89) 623 29 87

email: biuro@novumedukacja.pl

tel: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86

 

4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres:

www.novumedukacja.pl

5.Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpienia na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną.

6.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli otrzymali Państwo zamówiony Towar prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Odstępując od Umowy będą Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

6. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 Wcześniejsze wersje regulaminu: