Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Program lojalnościowy NOVUM PREMIUM

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY NOVUM PREMIUM

ZBIERAJ I WYDAWAJ PUNKTY

 

JAK ZBIERAĆ PUNKTY?

Wejdź na naszą stronę internetową, zaloguj się i złóż zamówienie. 

Każde 5 zł wydane na zakupy w naszym sklepie internetowym to 1 punkt .

 

Zapraszamy również do współtworzenia naszego portalu. Wysyłajcie do nas artykuły lub porady dotyczące tematyki  związanej z edukacją i wychowaniem. Za każdy opublikowany przez nas artykuł na naszym portalu otrzymasz 50 pkt., jeśli artykuł zawiera zdjęcia dodatkowe 50 pkt. Scenariusze, konspekty i karty pracy opublikowane na naszym portalu otrzymają po 25 pkt.

 

 

REGULAMIN 

 

1. W programie może wziąć udział każda osoba indywidualna, instytucja związana z oświatą, edukacją (szkoły, przedszkola, ośrodki edukacyjne, wychowawcze, fundacje, stowarzyszenia).

2. Program NOVUM PREMIUM nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 

Punkty są przyznawane tylko i wyłącznie w przypadku zakupów na naszym portalu od cen regularnych.

3. Punkty za zakupy przyznawane są w oparciu o kwotę brutto faktury – zaraz po jej terminowym uregulowaniu. W przypadku rezygnacji z zamówienia, korekty faktury , punkty zostaną odjęte z konta zgodnie z kwotą korekty. 

4. Minimalna wartość punktów, za które można zrobić zakupy wynosi 250. Poniżej tabelka systemu wymiany punktów.

 

250 pkt. wymień na zakupy o wartości 25 zł

500 pkt. wymień na zakupy o wartości 50 zł

750 pkt. wymień na zakupy o wartości 75 zł

1000 pkt. wymień na zakupy o wartości 100 zł

1250 pkt. wymień na zakupy o wartości 125 zł

1500 pkt. wymień na zakupy o wartości 150 zł

1750 pkt. wymień na zakupy o wartości 175 zł

2000 pkt. wymień na zakupy o wartości 200 zł

itd.

 

5. Nadsyłane do nas artykuły, będą publikowane pod Państwa imieniem i nazwiskiem (w przypadku osób indywidualnych), nazwą placówki (w przypadku szkół i przedszkoli i pozostałych instytucji). Zdjęcia, które nadeślą Państwo do publikacji muszą zawierać zgodę na wykorzystanie wizerunku (jeżeli znajdują się na nich dzieci lub inne osoby). Formularz zgody wykorzystania wizerunku dostępny na stronie internetowej (do pobrania tutaj).

 

6. Punkty mogą Państwo wykorzystać na zakup artykułów z naszego sklepiku, nie dotyczy to jednak artykułów, które znajdują się aktualnie w promocji.  

7. Ilość  zgromadzonych punktów mogą Państwo sprawdzić logując się na naszym portalu po zalogowaniu w zakładce Zarządzanie kontem->Moje punkty NOVUM PREMIUM

 

Reklamacje dotyczące programu NOVUM PREMIA

 

 1.Wszelkie reklamacje w związku z Programem NOVUM PREMIA należy zgłaszać pisemnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacyjnej na adres NOVUM ul. Bolesława Chrobrego 1,12-100 Szczytno lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: pomoce@novumgrom.com w temacie wpisując : „Reklamacja. Program NOVUM PREMIA”.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjne dane adresowe reklamującego. O wyniku reklamacji zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub listem poleconym, wysłanym na adres wskazany przez Państwa.  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli wymiana Punktów na Zakupy w programie nie jest realizowana, bądź jest realizowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, reklamacja będzie uwzględniana dopiero po uzupełnieniu braków.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Firma NOVUM nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją uczestników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników i Uczestników Programu. 

2. Firma NOVUM nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Państwa z serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania wszyscy zainteresowani zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. 

3. Firma NOVUM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania niewłaściwych danych, w szczególności za podanie przez Państwa niewłaściwego adresu, na który ma zostać dostarczona Nagroda.

4. Państwo jako  uczestnicy programu  ponoszą pełną odpowiedzialność za podanie  nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w formularzu rejestracyjnym.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.novumedukacja.pl

Firma NOVUM  zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, poinformujemy o tym Państwa  poprzez publikację informacji na łamach naszego portalu. Zmiana będzie obowiązywać od dnia publikacji.  

3. Spory wynikłe ze stosunków objętych działaniami realizowanymi na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Regulamin portalu NOVUM oraz przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .